Voči CHEMES, a.s. Humenné bolo začaté správne konanie vo veci možného zneužívania dominantného postavenia

9:00 Zdroj: Protimonopolný úrad SR Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor zneužívania dominantného postavenia a vertikálnych dohôd, (ďalej len „úrad”) dňa 21. 4. 2020 začal z vlastného podnetu voči spoločnosti

Viac…Voči CHEMES, a.s. Humenné bolo začaté správne konanie vo veci možného zneužívania dominantného postavenia