Mesto Snina zverejnilo avizované nové VZN. Verejnosť ich môže pripomienkovať.

22:00 Zdroj: FB mesto Snina

Na webstránke mesta Snina môžu Sninčania nájsť 4 nové všeobecne záväzné nariadenia, ktoré je možné do 25. mája pripomienkovať. Následne budú pripomienky vyhodnotené a materiály zaradené na najbližšie rokovanie zastupiteľstva, ktoré je plánované na 28. mája.

Situácia s pandémiou spôsobí výpadok príjmov mesta, a to nielen z podielových daní podľa výšky poklesu HPD, ale i výpadok z príjmov z prenájmov, kina, kultúry atď. Podľa najaktuálnejšej prognózy Rady pre rozpočtovú zodpovednosť bude výnos dane výrazne nižší a pri zohľadnení ďalších výpadkov ide až o 800 000 EUR. Znamená to, že mesto musí prijať také opatrenia, ktoré im znížia náklady a výdaje mesta, pretože v rozpočte bude mať o uvedenú sumu menej ako sa pri jeho tvorbe predpokladalo.

Zverejnené materiály obsahujú i vyčíslenie ekonomických dopadov navrhovaných zmien na rozpočet mesta Snina:

VZN mesta Snina o tvorbe, ochrane a údržbe zelene

Zmeny týkajúce sa kosenia predpokladajú úsporu min. 6000 € na 1 kosenie. Toto VZN zároveň obsahuje i novú podmienku, a to vyššiu finančnú náhradu za výrub drevín, s tým, že takýto príjem bude použitý výlučne na úhradu nákladov spojených s činnosťami uvedenými v zákone o ochrane prírody a krajiny. Týmto krokom zároveň chce mesto vytvoriť systém tvorby verejnej, predovšetkým parkovej zelene, ktorá v niektorých lokalitách mesta chýba.

VZN mesta Snina o poskytovaní služieb v zariadení pre seniorov Domov pokojnej staroby a v jedálni 

Zmena tohto VZN nesúvisí iba so situáciou ohľadom COVID 19, ale najmä s narastaním cien potravín a energií, príplatkov za víkendy, sviatky či nočné služby. Súčasne platné VZN bolo prijaté ešte v roku 2014. V novom je zohľadnený tento nárast nákladov zvýšením príjmov do rozpočtu mesta v tomto roku vo výške cca 19 000 €. Aj po navýšení poplatkov oproti iným kvalitatívne porovnateľným sociálnym zariadeniam bude patriť Domov pokojnej staroby k najlacnejším v regióne.

VZN mesta Snina o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školského zariadenia so sídlom na území mesta Snina 

Mesto navrhuje znížiť rozpočet škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta o takmer 100 000 € a rozpočet škôl a školských zariadení, ktorých nie je zriaďovateľom o približne 96 000 €. Navrhovaným krokom bude riešený výpadok príjmov mesta vo výške približne 196 000 €.

VZN mesta Snina o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Snina

Z dôvodu, že sa v školách a v školských zariadeniach výchovno-vzdelávacia činnosť v čase prerušenia vyučovania v školách a prerušenia prevádzky v školských zariadeniach neuskutočňuje, navrhuje uvedené VZN výšku mesačného príspevku pozastaviť, t.j. výška mesačného príspevku od rodičov či zákonných zástupcov počas uvedeného obdobia bude predstavovať 0,00 €. Vzhľadom na to, že príjmy z uvedených príspevkov i doteraz školy používali v rámci svojho rozpočtu, dané VZN nemá žiadne priame ekonomické dopady na rozpočet mesta Snina.

Informácie o novom VZN uviedlo mesto Snina na svojej facebookovej stránke.

#somvobraze

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *