BOLO ROZDELENIE DOTÁCIÍ MESTA SNINA PO NOVOM TRANSPARENTNÉ?

5.3.2020 20:25, aktualizácia 6.3.2020 9:55

SCHVÁLENIE ROZDELENIA DOTÁCIÍ MESTA SNINA

27. februára 2020 poslanci mestského zastupiteľstva v Snine odhlasovali pridelenie dotácií z rozpočtu mesta jednotlivým žiadateľom. Pre rok 2020 na to bola z rozpočtu mesta Snina vyčlenená suma 150 tisíc eur. Ako každý rok, aj teraz sa však objavujú otázniky ohľadom transparentnosti prideľovania. A to aj napriek tomu, že na to bola po prvýkrát vytvorená špeciálna komisia zložená z poslancov ako aj zástupcov z radu občanov bez konfliktu záujmov. Rozhodovali sa poslanci na základe bodového hodnotenia tejto komisie?

ČO SÚ DOTÁCIE?

Dotácie sa poskytujú v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších  predpisov, zákona  NR  SR  č.  583/2004  Z. z. o rozpočtových  pravidlách  územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle podmienok VZN č. 151/2019 o podmienkach poskytovania dotácií a návratných finančných výpomocí z rozpočtu mesta Snina.

AKO PREBIEHALO HODNOTENIE ŽIADOSTÍ

Hodnotenie žiadostí bolo uskutočnené členmi hodnotiacej komisie so zreteľom na opodstatnenosť a primeranosť požadovaných finančných prostriedkov s cieľom naplnenia všeobecne prospešného účelu a verejného záujmu.

Hodnotiacu komisiu, ktorá posudzovala žiadosti tvorili: 4 zástupcovia existujúcich komisií (komisia školstva, mládeže, kultúry a športu, komisia finančná a správy majetku, komisia bytová, sociálna a zdravotnícka, komisia regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a spolupráce s podnikateľmi), ktorí nie sú v konflikte záujmov (z každej 1 zástupca) a 3 zástupcovia z radu občanov, ktorí nie sú v konflikte záujmov. 

Komisia si preštudovala každú žiadosť a potom jednotlivých žiadateľov pozvala na verejnú obhajobu svojich žiadostí. Počas týchto stretnutí, ktoré prebiehali 3 dni sa členovia komisie osobne pýtali na fakty ohľadom žiadostí a následne bodovo hodnotili žiadosti jednotlivých subjektov. Maximálny počet bodov, ktoré mohol získať každý žiadateľ bol 245.

Faktom je, že celková požadovaná čiastka od žiadateľov súhrnne bola vyše 382 tisíc eur. Rozdeľovala sa však len suma v rozpočte na to určená a tá bola vo výške 150 tisíc eur.

Komisia sa preto snažila na základe prideleného bodovania a určeného koeficientu objektívne ponížiť sumy tak, aby celkovo rozdelená suma dosiahla výšku na to určenú, teda 150 tisíc eur. A zároveň, aby každý žiadateľ neodišiel naprázdno. A to sa jej aj podarilo.

Poslanci, ktorí neboli členmi hodnotiacej komisie, sa mohli verejného vypočutia žiadateľov zúčastniť taktiež. Podľa našich informácií, túto možnosť využilo len pár z nich.

AKO ROZHODLA KOMISIA A AKO POSLANCI?

Výstupy, aké boli výsledné hodnotenia komisie a ich návrhy na výšku dotácií v porovnaní s reálnymi schválenými sumami poslancami mesta Snina nájtede tu:

Na základe čoho (akého kľúča) poslanci v niektorých prípadoch navyšovali, znižovali alebo úplne zamietli dotačné sumy oproti návrhom hodnotiacej komisie, sme sa ich dopytovali mailom. Do uzávierky článku sme dostali vyjadrenie len od poslanca Dušana Hačka a primátorky mesta Snina, Daniely Galandovej. Tieto vyjadrenia nájdete nižšie.

Faktom zostáva, že sa poslanci zhodli s hodnotiacou komisiou len v dvoch prípadoch. V 17-tich prípadoch komisiou navrhovanú sumu znížili. V 25-tich prípadoch zvýšili a v jednom dokonca schválili vyššiu sumu, ako žiadateľ požadoval, čo je veľmi neštandardné. V piatich prípadoch dotáciu úplne zamietli aj napriek tomu, že dvaja zo žiadateľov mali jedno z najvyšších bodových ohodnotení komisie. Išlo o dotáciu OZ ENGY, ktoré plánovalo šíriť osvetu po školách mesta Snina na tému starostlivosti o zvieratá. Komisia jej pridelila 171 bodov. Taktiež občianske združenie Rádio Snina žiadalo dotáciu na realizáciu charitatívneho rodinno-kultúrno spoločenského festivalu Snina SRDCOM, ktorý ohodnotila hodnotiaca komisia počtom bodov 180. Poslanci však aj napriek vysokému bodovému hodnoteniu neprideli týmto subjektom žiadnu dotáciu.

Poniektorí poslanci sa na zastupiteľstve vyjadrili, že súčasný systém na pridelovanie dotácií je subjektívny. VZN, ktoré poslanci schválili koncom roku 2019 podľa nich nie je dobré, pretože by malo obsahovať napríklad strop maximálne žiadanej sumy. Taktiež by mal podľa nich podať hlavný kontrolór mesta každý rok záverečnú správu ku každému subjektu, ktorý dotácie dostal, ako korektne splnil podmienky čerpania. Teda či došlo k vyúčtovaniu a či všetko prebehlo bez pochybení a nedostatkov či pochybností. Aj to by následne malo byť rozhodujúce pri opätovnom žiadaní o dotácie. Nič z tohto sa však zataľ nerobí. A tak niekto nedostane rozhodnutím poslancov nič a iný dostane desaťtisíce eur. Veľmi ľahko sa tak vynára pocit nespravodlivosti.

Niektorí členovia hodnotiacej komisie sa vyjadrili, že keďže poslanci ich návrhy rešpektovali podľa svojho uváženia, zmysel komisie stráca význam, pre ktorý bola vytvorená. Transparentnosť bola teda opäť v rukách poslancov.

Poslanec D. Hačko vidí spravodlivejšie rozdeľovanie dotácií v týchto riešeniach: buď neprideľovať dotácie vôbec, alebo to nechať na občanov mesta a to napríklad tak, že suma vyčlenená pre dotácie by sa vydelila počtom obyvateľov mesta a každý občan by tak získal napríklad voucher či poukážku a sám by sa rozhodoval, komu “svoju” čiastku dotácie venuje. Každý občan by tak mal možnosť sám rozhodnúť o pridelení tejto čiastky jednotlivým žiadateľom podľa svojho vlastného uváženia.

Primátorka mesta Snina sa vyjadrila, že na rozdelenie dotácií nemá dosah a nezasahuje do rozdeľovania, keďže je to výsostne v rukách poslancov. Tohtoročné rozdeľovanie dotácií vníma nasledovne: ” Veľmi pozitívne vnímam verejné prezentácie žiadateľov, kde mali žiadatelia možnosť ukázať ako práve ich aktivita alebo projekt bude prínosom pre mesto. Týmto by som opäť chcela oceniť prístup hodnotiacej komisie, ktorá si so zreteľom na opodstatnenosť a primeranosť požadovaných finančných prostriedkov, určila presné pravidlá, aby bolo zabezpečené čo najobjektívnejšie hodnotenie každej žiadosti. Tiež musím povedať, že ma teší koľko žiadateľov sa zapojilo. Som zástancom prístupu, že ak niekto spĺňa kritéria a má zmysluplnú aktivitu alebo činnosť, mal byť dostať príležitosť a podporu, pretože je to v konečnom dôsledku prínosom našich obyvateľov. Mrzí ma, že nebudú podporené všetky projekty a aktivity. 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *